/[svn]/ircd-hybrid-8/messages/ircd-swedish.lang
ViewVC logotype

Contents of /ircd-hybrid-8/messages/ircd-swedish.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1156 - (show annotations)
Tue Aug 9 20:29:20 2011 UTC (11 years, 5 months ago) by michael
File size: 7200 byte(s)
- create ircd-hybrid-8 "branch"

1 ; ircd-hybrid-7 swedish message file
2 ; Copyright (C) 2000-2005
3 ; David Taylor <davidt@yadt.co.uk>, 2000.
4 ; Rickard Åberg <shelter@chatjunkies.org>, 2005.
5 ; $Id$
6
7 RPL_WELCOME: :%s 001 %s :Välkommen till %s Internet Relay Chat Network %s
8 RPL_YOURHOST: :%s 002 %s :Din värd är %s, som kör version %s
9 RPL_CREATED: :%s 003 %s :Denna server skapades %s
10 RPL_ISUPPORT: :%s 005 %s %s :stödjs av denna server
11 RPL_REDIR: :%s 010 %s %s %d :Vänligen använd denna Server/Port i stället
12 RPL_TRACECONNECTING: :%s 201 %s Försök. %s %s
13 RPL_TRACEUSER: :%s 205 %s Användare %s %s (%s) %lu %lu
14 RPL_TRACENEWTYPE: :%s 208 %s <nytyp> 0 %s
15 RPL_TRACECLASS: :%s 209 %s Klass %s %d
16 RPL_ENDOFSTATS: :%s 219 %s %c :Slut på /STATS rapport
17 RPL_STATSUPTIME: :%s 242 %s :Server Upptid %d dagar, %d:%02d:%02d
18 RPL_STATSCONN: :%s 250 %s :Högsta anslutning antal: %d (%d klienter) (%d anslutningar mottagna)
19 RPL_LUSERCLIENT: :%s 251 %s :Det finns %d användare och %d osynliga på %d servrar
20 RPL_LUSEROP: :%s 252 %s %d :IRC Operatörer online
21 RPL_LUSERUNKNOWN: :%s 253 %s %d :okänd(a) anslutning(ar)
22 RPL_LUSERCHANNELS: :%s 254 %s %d :kanaler skapade
23 RPL_LUSERME: :%s 255 %s :Jag har %d klienter och %d servrar
24 RPL_ADMINME: :%s 256 %s :Administrativ info om %s
25 RPL_ENDOFTRACE: :%s 262 %s %s :Slut på TRACE
26 RPL_LOAD2HI: :%s 263 %s :Servern är för tillfället överbelastad. Vänligen vänta en stund och försök igen senare.
27 RPL_LOCALUSERS: :%s 265 %s :Antal lokala användare: %d Max: %d
28 RPL_GLOBALUSERS: :%s 266 %s :Antal globala användare: %d Max: %d
29 RPL_UNAWAY: :%s 305 %s :Du är inte längre markerad som borta
30 RPL_NOWAWAY: :%s 306 %s :Du har blivit markerad som borta
31 RPL_ENDOFWHO: :%s 315 %s %s :Slut på /WHO lista.
32 RPL_WHOISIDLE: :%s 317 %s %s %d %d :sekunder overksam, login tid
33 RPL_ENDOFWHOIS: :%s 318 %s %s :Slut på /WHOIS lista.
34 RPL_LISTSTART: :%s 321 %s Kanaler :Användare Namn
35 RPL_LISTEND: :%s 323 %s :Slut på /LIST
36 RPL_NOTOPIC: :%s 331 %s %s :Ingen topic är satt.
37 RPL_ENDOFINVEXLIST: :%s 347 %s %s :Slut på Kanal Inbjudningslista
38 RPL_ENDOFEXCEPTLIST: :%s 349 %s %s :Slut på Kanal Undantagslista
39 RPL_CLOSING: :%s 362 %s %s :Stängd. Status = %d
40 RPL_CLOSEEND: :%s 363 %s %d: Anslutningar Stängda
41 RPL_ENDOFLINKS: :%s 365 %s %s :Slut på /LINKS lista.
42 RPL_ENDOFNAMES: :%s 366 %s %s :Slut på /NAMES lista.
43 RPL_ENDOFBANLIST: :%s 368 %s %s :Slut på Kanal Banlista
44 RPL_ENDOFWHOWAS: :%s 369 %s %s :Slut på WHOWAS
45 RPL_ENDOFINFO: :%s 374 %s :Slut på /INFO lista.
46 RPL_MOTDSTART: :%s 375 %s :- %s Dagens Meddelande -
47 RPL_ENDOFMOTD: :%s 376 %s :Slut på /MOTD.
48 RPL_YOUREOPER: :%s 381 %s :Du är nu i... Skymmningstimmen!.
49 RPL_REHASHING: :%s 382 %s %s :Laddar om
50 ERR_NOSUCHNICK: :%s 401 %s %s :Ej existerande smeknamn/kanal
51 ERR_NOSUCHSERVER: :%s 402 %s %s :Ej existerande server
52 ERR_NOSUCHCHANNEL: :%s 403 %s %s :Ej existerande kanal
53 ERR_CANNOTSENDTOCHAN: :%s 404 %s %s :Kan ej skicka till kanal
54 ERR_TOOMANYCHANNELS: :%s 405 %s %s :Du befinner dig i för många kanaler
55 ERR_WASNOSUCHNICK: :%s 406 %s %s :Det fanns inget sådant smeknamn
56 ERR_TOOMANYTARGETS: :%s 407 %s %s :För många mottagare. Bara %d bearbetade
57 ERR_NOORIGIN: :%s 409 %s :Ingen mottagare specificerad
58 ERR_NORECIPIENT: :%s 411 %s :Ingen mottagare specificerad (%s)
59 ERR_NOTEXTTOSEND: :%s 412 %s :Ingen text att skicka
60 ERR_NOTOPLEVEL: :%s 413 %s %s :Ingen topp domän specificerad
61 ERR_WILDTOPLEVEL: :%s 414 %s %s :Jokertecken i toppdomän
62 ERR_UNKNOWNCOMMAND: :%s 421 %s %s :Okänt kommando
63 ERR_NOMOTD: :%s 422 %s :MOTD fil saknas
64 ERR_NOADMININFO: :%s 423 %s %s :Ingen administrativ info tillgänglig
65 ERR_NONICKNAMEGIVEN: :%s 431 %s :Inget smeknamn specificerat
66 ERR_ERRONEUSNICKNAME: :%s 432 %s %s :Felaktigt Smeknamn
67 ERR_NICKNAMEINUSE: :%s 433 %s %s :Smeknamnet används redan.
68 ERR_NICKCOLLISION: :%s 436 %s %s :Smeknamn kollision KILL
69 ERR_UNAVAILRESOURCE: :%s 437 %s %s :Smeknamn/kanal är temporärt inte tillgänglig
70 ERR_USERNOTINCHANNEL: :%s 441 %s %s %s :De är inte i den kanalen
71 ERR_NOTONCHANNEL: :%s 442 %s %s :Du är inte i den kanalen
72 ERR_USERONCHANNEL: :%s 443 %s %s %s :är redan i kanalen
73 ERR_NOTREGISTERED: :%s 451 %s :Du har inte registrerat dig
74 ERR_NEEDMOREPARAMS: :%s 461 %s %s :Otillräckliga parametrar
75 ERR_ALREADYREGISTRED: :%s 462 %s :Du får inte registrera dig
76 ERR_PASSWDMISMATCH: :%s 464 %s :Felaktigt Lösenord
77 ERR_YOUREBANNEDCREEP: :%s 465 %s :Du är bannad från denna server- %s
78 ERR_CHANNELISFULL: :%s 471 %s %s :Kan inte öppna kanal (+l)
79 ERR_UNKNOWNMODE: :%s 472 %s %c :är okänd mode parameter för mig
80 ERR_INVITEONLYCHAN: :%s 473 %s %s :Kan ej öppna kanal (+i)
81 ERR_BANNEDFROMCHAN: :%s 474 %s %s :Kan ej öppna kanal (+b)
82 ERR_BADCHANNELKEY: :%s 475 %s %s :Kan ej öppna kanal (+k)
83 ERR_BANLISTFULL: :%s 478 %s %s %s :Kanalens ban lista är full
84 ERR_BADCHANNAME: :%s 479 %s %s :Felaktigt kanalnamn
85 ERR_NOPRIVILEGES: :%s 481 %s :Tillträde förbjuden - Du är inte en IRC operatör
86 ERR_CHANOPRIVSNEEDED: :%s 482 %s %s :Du är inte en operatör
87 ERR_CANTKILLSERVER: :%s 483 %s :Man kan inte /KILL en server!
88 ERR_NOOPERHOST: :%s 491 %s :Tyvärr, du har inte vad som krävs för att vara en Operatör här.
89 ERR_UMODEUNKNOWNFLAG: :%s 501 %s :Okänd MODE flagga
90 ERR_USERSDONTMATCH: :%s 502 %s :Kan inte ändra mode for andra användare
91 ERR_GHOSTEDCLIENT: :%s 503 %s :Meddelandet kunde inte levereras till %s
92 ERR_USERNOTONSERV: :%s 504 %s %s :Användaren är inte på denna server
93 ERR_WRONGPONG: :%s 513 %s :För att ansluta, skriv /QUOTE PONG %lu
94 ERR_LISTSYNTAX: :%s 521 %s :Felaktig listning.
95 ERR_HELPNOTFOUND: :%s 524 %s %s :Hjälp ej funnen.
96 RPL_ENDOFMODLIST: :%s 703 %s :Slut på /MODLIST.
97 RPL_ENDOFHELP: :%s 706 %s %s :Slut på /HELP.
98 RPL_KNOCK: :%s 710 %s %s %s!%s@%s :har frågat efter inbjudan.
99 RPL_KNOCKDLVR: :%s 711 %s %s :Din KNOCK har blivit skickad.
100 ERR_TOOMANYKNOCK: :%s 712 %s %s :För många KNOCKs (%s).
101 ERR_CHANOPEN: :%s 713 %s %s :Kanalen är öppen.
102 ERR_KNOCKONCHAN: :%s 714 %s %s :Du är redan i den kanalen.
103 ERR_KNOCKDISABLED: :%s 715 %s :KNOCKs är avaktiverat.
104 RPL_TARGUMODEG: :%s 716 %s %s :är i +g läge (server-side ignorering)
105 RPL_TARGNOTIFY: :%s 717 %s %s :har blivit informerad om att du skickat ett meddelande.
106 RPL_UMODEGMSG: :%s 718 %s %s :skriver till dig, och du har umode +g aktiverat.
107 RPL_OMOTDSTART: :%s 720 %s :Start på OPER MOTD.
108 RPL_ENDOFOMOTD: :%s 722 %s :Slut på OPER MOTD.
109 ERR_NOPRIVS: :%s 723 %s %s :Otillräckliga oper privilegier.
110 RPL_TESTMASK: :%s 724 %s %s@%s %d %d :Lokal/fjärr klient matchar.
111 RPL_NOTESTLINE: :%s 726 %s %s :Ingen match/träff.

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Id Revision

svnadmin@ircd-hybrid.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28