/[svn]/ircd-hybrid-8/messages/ircd-norwegian.lang
ViewVC logotype

Contents of /ircd-hybrid-8/messages/ircd-norwegian.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1156 - (show annotations)
Tue Aug 9 20:29:20 2011 UTC (11 years, 5 months ago) by michael
File size: 6175 byte(s)
- create ircd-hybrid-8 "branch"

1 ; SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 ; Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 ; FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
4 ; $Id$
5
6 RPL_WELCOME: :%s 001 %s :Velkommen til %s Internet Relay Nettverket %s
7 RPL_YOURHOST: :%s 002 %s :Verten din er %s, som bruker versjon %s
8 RPL_CREATED: :%s 003 %s :Serveren ble kompilert %s
9 RPL_ISUPPORT: :%s 005 %s %s :er gyldig for denne serveren
10 RPL_REDIR: :%s 010 %s %s %d :Vennligst bruk Server/Port istedenfor
11 RPL_TRACECONNECTING: :%s 201 %s Prøv. %s %s
12 RPL_TRACEHANDSHAKE: :%s 202 %s T.S. %s %s
13 RPL_TRACEUSER: :%s 205 %s Bruker %s %s (%s) %lu %lu
14 RPL_TRACENEWTYPE: :%s 208 %s <nytype> 0 %s
15 RPL_TRACECLASS: :%s 209 %s Klasse %s %d
16 RPL_STATSUPTIME: :%s 242 %s :Serveren har vært oppe %d dager, %d:%02d:%02d
17 RPL_STATSCONN: :%s 250 %s :Høyeste tilkoblings telling: %d (%d klienter) (%d tilkoblinger received)
18 RPL_LUSERCLIENT: :%s 251 %s :Det er %d brukere og %d usynlige på %d serverere
19 RPL_LUSEROP: :%s 252 %s %d :IRC Operatører online
20 RPL_LUSERUNKNOWN: :%s 253 %s %d :ukjente tilkoblinger
21 RPL_LUSERCHANNELS: :%s 254 %s %d :kanaler laget
22 RPL_LUSERME: :%s 255 %s :Jeg har %d klienter og %d serverere
23 RPL_ADMINME: :%s 256 %s :Administrativ informasjon om %s
24 RPL_ENDOFTRACE: :%s 262 %s %s :Slutten av TRACE
25 RPL_LOAD2HI: :%s 263 %s :Server lasten er for tiden for høy. Vennligst vent litt og prøv igjen.
26 RPL_LOCALUSERS: :%s 265 %s :Lokale brukere nå: %d Maks: %d
27 RPL_GLOBALUSERS: :%s 266 %s :Globale brukere nå: %d Maks: %d
28 RPL_UNAWAY: :%s 305 %s :Du er ikke lenger markert som vekke (away)
29 RPL_NOWAWAY: :%s 306 %s :Du har blitt markert som vekke (away)
30 RPL_WHOISIDLE: :%s 317 %s %s %d %d :sekunder uaktiv, påloggings tid
31 RPL_ENDOFWHOIS: :%s 318 %s %s :Slutten av /WHOIS listen.
32 RPL_LISTSTART: :%s 321 %s Kanal :Bruker Navn
33 RPL_LISTEND: :%s 323 %s :Slutten av /LIST
34 RPL_NOTOPIC: :%s 331 %s %s :Ingen topic (overskrift) er satt.
35 RPL_ENDOFINVEXLIST: :%s 347 %s %s :Slutten av Kanal Invite List (Inviterte Listen)
36 RPL_ENDOFEXCEPTLIST: :%s 349 %s %s :Slutten av Kanal Exception List (Unntaks Listen)
37 RPL_CLOSING: :%s 362 %s %s :Lukket. Status = %d
38 RPL_CLOSEEND: :%s 363 %s %d: Tilkobling Stengt
39 RPL_ENDOFLINKS: :%s 365 %s %s :Slutten av /LINKS listen.
40 RPL_ENDOFNAMES: :%s 366 %s %s :Slutten av /NAMES listen.
41 RPL_ENDOFBANLIST: :%s 368 %s %s :Slutten av Kanal Ban List (Utestengt Listen)
42 RPL_ENDOFWHOWAS: :%s 369 %s %s :Slutten av WHOWAS
43 RPL_ENDOFINFO: :%s 374 %s :Slutten av /INFO listen.
44 RPL_MOTDSTART: :%s 375 %s :- %s Beskjed for Dagen -
45 RPL_ENDOFMOTD: :%s 376 %s :Slutten av /MOTD kommandoen.
46 RPL_YOUREOPER: :%s 381 %s :Du har nå kommet inn i... det Forbudte Området! (Twilight Zone!).
47 ERR_NOSUCHNICK: :%s 401 %s %s :Ikke noen slik bruker/kanal
48 ERR_NOSUCHSERVER: :%s 402 %s %s :Ikke noen slik server
49 ERR_NOSUCHCHANNEL: :%s 403 %s %s :Ikke noen slik kanal
50 ERR_CANNOTSENDTOCHAN: :%s 404 %s %s :Kan ikke sende til kanalen
51 ERR_TOOMANYCHANNELS: :%s 405 %s %s :Du har gått på (joined) for mange kanaler
52 ERR_WASNOSUCHNICK: :%s 406 %s %s :Det var ikke noen slik kallenavn (nickname)
53 ERR_TOOMANYTARGETS: :%s 407 %s %s :For mange mottakere. Bare %d gikk gjennom
54 ERR_NOORIGIN: :%s 409 %s :Ingen opprinnelse spesifisert
55 ERR_NORECIPIENT: :%s 411 %s :Ingen mottaker definert (%s)
56 ERR_NOTEXTTOSEND: :%s 412 %s :Ingen tekst å sende
57 ERR_NOTOPLEVEL: :%s 413 %s %s :Ingen øverste-nivå domene (toplevel domain) spesifisert
58 ERR_WILDTOPLEVEL: :%s 414 %s %s :Uspesifisert i øverste-nivå domene (toplevel domain)
59 ERR_UNKNOWNCOMMAND: :%s 421 %s %s :Ukjent kommando
60 ERR_NOMOTD: :%s 422 %s :MOTD Filen mangler
61 ERR_NOADMININFO: :%s 423 %s %s :Ingen administrativ info tilgjengelig
62 ERR_NONICKNAMEGIVEN: :%s 431 %s :Ingen kallenavn (nickname) definert
63 ERR_ERRONEUSNICKNAME: :%s 432 %s %s :Feilaktig Kallenavn (Nickname)
64 ERR_NICKNAMEINUSE: :%s 433 %s %s :Kallenavnet (Nickname) er allered i bruk.
65 ERR_NICKCOLLISION: :%s 436 %s %s :Kallenavn (Nickname) kollisjon KILL
66 ERR_UNAVAILRESOURCE: :%s 437 %s %s :Kallenavnet/Kanalen er midlertidig utilgjengelig
67 ERR_USERNOTINCHANNEL: :%s 441 %s %s %s :De er ikke på den kanalen
68 ERR_NOTONCHANNEL: :%s 442 %s %s :Du er ikke på den kanalen
69 ERR_USERONCHANNEL: :%s 443 %s %s %s :er allered på kanalen
70 ERR_NOTREGISTERED: :%s 451 %s :Du har ikke registrert
71 ERR_NEEDMOREPARAMS: :%s 461 %s %s :Ikke nok verdier (parameters)
72 ERR_ALREADYREGISTRED: :%s 462 %s :Du kan ikke registrere
73 ERR_PASSWDMISMATCH: :%s 464 %s :Passordet var inkorrekt
74 ERR_YOUREBANNEDCREEP: :%s 465 %s :Du er utestengt fra denne serveren- %s
75 ERR_CHANNELISFULL: :%s 471 %s %s :Kan ikke komme inn i kanalen (+l)
76 ERR_UNKNOWNMODE: :%s 472 %s %c :er en ukjent modus tegn for meg
77 ERR_INVITEONLYCHAN: :%s 473 %s %s :Kan ikke komme inn i kanalen (+i)
78 ERR_BANNEDFROMCHAN: :%s 474 %s %s :Kan ikke komme inn i kanalen (+b)
79 ERR_BADCHANNELKEY: :%s 475 %s %s :Kan ikke komme inn i kanalen (+k)
80 ERR_BANLISTFULL: :%s 478 %s %s %s :Kanalens utestengings liste er full
81 ERR_BADCHANNAME: :%s 479 %s %s :Ulovlig kanal navn
82 ERR_NOPRIVILEGES: :%s 481 %s :Tillatelse nektet - Du er ikke en IRC operatør
83 ERR_CHANOPRIVSNEEDED: :%s 482 %s %s :Du er ikke en kanal operatør
84 ERR_CANTKILLSERVER: :%s 483 %s :Du kan ikke drepe (kill) en server!
85 ERR_RESTRICTED: :%s 484 %s :Du er begrenset
86 ERR_NOOPERHOST: :%s 491 %s :Kun få dødelige kan prøve å komme inn i det forbudte området (twilight zone)
87 ERR_UMODEUNKNOWNFLAG: :%s 501 %s :Ukjent MODE flag
88 ERR_USERSDONTMATCH: :%s 502 %s :Kan ikke forandre modus på andre brukere
89 ERR_GHOSTEDCLIENT: :%s 503 %s :Beskjeden kunne ikke bli levert til %s
90 ERR_USERNOTONSERV: :%s 504 %s %s :Bruker er ikke på denne serveren

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Id Revision

svnadmin@ircd-hybrid.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28