/[svn]/ircd-hybrid-7.2/src/y.tab.c
ViewVC logotype

Diff of /ircd-hybrid-7.2/src/y.tab.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 852 by db, Mon Feb 19 19:41:59 2007 UTC revision 853 by db, Thu Feb 22 06:01:30 2007 UTC
# Line 454  const short yylhs[] = { Line 454  const short yylhs[] = {
454    292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,    292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,  292,
455    293,  263,  294,  294,  295,  295,  295,  295,  295,  295,    293,  263,  294,  294,  295,  295,  295,  295,  295,  295,
456    295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,    295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,  295,
457    295,  295,  271,  272,  270,  277,  280,  296,   23,  297,    295,  295,  295,  271,  272,  270,  277,  280,  296,   23,
458    297,  298,  298,  298,  298,  298,  298,  298,  299,  300,    297,  297,  298,  298,  298,  298,  298,  298,  298,  299,
459    305,  301,  306,  306,  307,  307,  302,  303,  308,  304,    300,  305,  301,  306,  306,  307,  307,  302,  303,  308,
460    309,  309,  310,  310,    9,  311,  311,  312,  312,  312,    304,  309,  309,  310,  310,    9,  311,  311,  312,  312,
461    312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,    312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,
462    312,  312,  312,  312,  312,  312,  330,  325,  313,  314,    312,  312,  312,  312,  312,  312,  312,  330,  325,  313,
463    315,  316,  318,  319,  320,  321,  317,  322,  323,  324,    314,  315,  316,  318,  319,  320,  321,  317,  322,  323,
464    326,  327,  328,  329,   14,  331,  331,  332,  332,  332,    324,  326,  327,  328,  329,   14,  331,  331,  332,  332,
465    332,  332,  332,  332,  332,  333,  334,  338,  335,  337,    332,  332,  332,  332,  332,  332,  333,  334,  338,  335,
466    336,  339,    337,  336,  339,
467  };  };
468  const short yylen[] = {                                         2,  const short yylen[] = {                                         2,
469      0,    2,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,      0,    2,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,
# Line 530  const short yylen[] = { Line 530  const short yylen[] = {
530      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,
531      0,    5,    3,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,      0,    5,    3,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,
532      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,
533      1,    1,    4,    4,    4,    4,    4,    0,    6,    2,      1,    1,    1,    4,    4,    4,    4,    4,    0,    6,
534      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    4,    4,      2,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    4,
535      0,    5,    3,    1,    1,    1,    4,    4,    0,    5,      4,    0,    5,    3,    1,    1,    1,    4,    4,    0,
536      3,    1,    1,    1,    5,    2,    1,    1,    1,    1,      5,    3,    1,    1,    1,    5,    2,    1,    1,    1,
537      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,
538      1,    1,    1,    1,    1,    1,    4,    4,    4,    4,      1,    1,    1,    1,    1,    1,    1,    4,    4,    4,
539      4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,      4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,    4,
540      4,    4,    4,    4,    5,    2,    1,    1,    1,    1,      4,    4,    4,    4,    4,    5,    2,    1,    1,    1,
541      1,    1,    1,    1,    1,    4,    4,    4,    4,    4,      1,    1,    1,    1,    1,    1,    4,    4,    4,    4,
542      4,    4,      4,    4,    4,
543  };  };
544  const short yydefred[] = {                                      1,  const short yydefred[] = {                                      1,
545      0,    0,    0,    0,  214,  384,  459,    0,  474,    0,      0,    0,    0,    0,  214,  384,  459,    0,  474,    0,
546    648,  271,  444,  248,    0,    0,  117,  325,    0,    0,    649,  271,  444,  248,    0,    0,  117,  325,    0,    0,
547    336,  361,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    336,  361,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,
548     10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,     10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,
549     20,   21,   22,   23,   24,    0,    0,    0,    0,    0,     20,   21,   22,   23,   24,    0,    0,    0,    0,    0,
550      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
551      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
552     75,   76,   77,   78,  696,    0,    0,    0,    0,    0,     75,   76,   77,   78,  697,    0,    0,    0,    0,    0,
553      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
554      0,    0,    0,    0,  677,  678,  679,  680,  681,  682,      0,    0,    0,    0,  678,  679,  680,  681,  682,  683,
555    683,  684,  685,  686,  687,  688,  689,  690,  691,  692,    684,  685,  686,  687,  688,  689,  690,  691,  692,  693,
556    693,  694,  695,  235,    0,  217,  411,    0,  387,    0,    694,  695,  696,  235,    0,  217,  411,    0,  387,    0,
557    472,    0,    0,  470,  471,    0,  547,    0,    0,    0,    472,    0,    0,  470,  471,    0,  547,    0,    0,    0,
558      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
559      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
# Line 570  const short yydefred[] = { Line 570  const short yydefred[] = {
570      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   85,   86,   87,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   85,   86,   87,
571     88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,     88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,
572      0,    0,    0,    0,   41,   42,   43,  147,    0,  120,      0,    0,    0,    0,   41,   42,   43,  147,    0,  120,
573      0,  725,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,  726,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
574    717,  718,  719,  720,  721,  722,  723,  724,    0,    0,    718,  719,  720,  721,  722,  723,  724,  725,    0,    0,
575      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
576      0,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,      0,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,
577     58,   59,   60,    0,    0,   79,    0,    0,    0,    0,     58,   59,   60,    0,    0,   79,    0,    0,    0,    0,
578     74,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     74,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
579      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
580    676,    0,    0,  465,    0,    0,    0,  462,  463,  464,    677,    0,    0,  465,    0,    0,    0,  462,  463,  464,
581      0,    0,  469,  486,    0,    0,  476,    0,  485,  482,      0,    0,  469,  486,    0,    0,  476,    0,  485,  482,
582    483,  484,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    483,  484,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
583      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
584      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
585      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
586      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
587      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  490,  658,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  490,  659,
588    669,    0,    0,  661,    0,    0,    0,  651,  652,  653,    670,    0,    0,  662,    0,    0,    0,  652,  653,  654,
589    654,  655,  656,  657,    0,    0,    0,    0,    0,  297,    655,  656,  657,  658,    0,    0,    0,    0,    0,  297,
590      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
591      0,    0,  274,  275,  276,  277,  278,  279,  280,  281,      0,    0,  274,  275,  276,  277,  278,  279,  280,  281,
592    282,  283,  284,  285,  286,  287,  288,  289,  290,  456,    282,  283,  284,  285,  286,  287,  288,  289,  290,  456,
# Line 595  const short yydefred[] = { Line 595  const short yydefred[] = {
595      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
596      0,    0,    0,   84,   44,    0,    0,    0,   40,    0,      0,    0,    0,   84,   44,    0,    0,    0,   40,    0,
597      0,    0,    0,    0,    0,  328,  329,  330,  331,    0,      0,    0,    0,    0,    0,  328,  329,  330,  331,    0,
598      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  716,   61,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  717,   61,    0,
599      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
600      0,   48,    0,    0,  346,    0,    0,  339,  340,  341,      0,   48,    0,    0,  346,    0,    0,  339,  340,  341,
601    342,    0,    0,  369,    0,  364,  365,  366,    0,    0,    342,    0,    0,  369,    0,  364,  365,  366,    0,    0,
602      0,   73,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,   73,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
603      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
604      0,  675,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,  676,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
605      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  219,  220,  221,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  219,  220,  221,
606    222,  223,  224,  225,  226,  227,  228,  229,  230,  231,    222,  223,  224,  225,  226,  227,  228,  229,  230,  231,
607    232,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    232,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
# Line 615  const short yydefred[] = { Line 615  const short yydefred[] = {
615      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
616      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
617      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
618      0,  489,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  650,      0,  489,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  651,
619    291,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    291,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
620      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  273,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  273,    0,
621      0,    0,    0,  451,  262,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,  451,  262,    0,    0,    0,    0,    0,
# Line 627  const short yydefred[] = { Line 627  const short yydefred[] = {
627    125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,    125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,
628    135,  136,  137,  138,  139,  140,  141,  142,  143,  144,    135,  136,  137,  138,  139,  140,  141,  142,  143,  144,
629    332,    0,    0,    0,    0,  327,    0,    0,    0,    0,    332,    0,    0,    0,    0,  327,    0,    0,    0,    0,
630      0,    0,    0,  715,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,  716,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
631      0,    0,    0,    0,    0,   47,  343,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,   47,  343,    0,    0,    0,
632      0,  338,  367,    0,    0,    0,  363,   82,   81,   80,      0,  338,  367,    0,    0,    0,  363,   82,   81,   80,
633    712,  709,  708,  697,  699,    0,    0,    0,    0,    0,    713,  710,  709,  698,  700,    0,    0,    0,    0,    0,
634     26,   27,  703,  704,  707,  705,  710,  711,  713,  714,     26,   27,  704,  705,  708,  706,  711,  712,  714,  715,
635    706,  698,  700,  701,  702,  233,    0,    0,    0,    0,    707,  699,  701,  702,  703,  233,    0,    0,    0,    0,
636      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
637    218,  409,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    218,  409,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
638      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
639      0,    0,  388,    0,    0,  460,  473,    0,    0,    0,      0,    0,  388,    0,    0,  460,  473,    0,    0,    0,
640    475,  559,  563,  550,  579,  592,  591,  645,  596,  557,    475,  559,  563,  550,  579,  592,  591,  646,  596,  557,
641    647,  588,  594,  558,  548,  549,  566,  555,  587,  556,    648,  588,  594,  558,  548,  549,  566,  555,  587,  556,
642    569,  554,  568,  567,  562,  561,  560,  589,  586,  643,    569,  554,  568,  567,  562,  561,  560,  589,  586,  644,
643    644,  583,  580,  625,  640,  641,  626,  627,  628,  635,    645,  583,  580,  625,  641,  642,  626,  627,  628,  629,
644    629,  638,  642,  631,  636,  632,  637,  630,  634,  633,    636,  630,  639,  643,  632,  637,  633,  638,  631,  635,
645    639,    0,  624,  585,  602,  618,  619,  603,  604,  605,    634,  640,    0,  624,  585,  602,  618,  619,  603,  604,
646    606,  613,  607,  616,  620,  609,  614,  610,  615,  608,    605,  606,  613,  607,  616,  620,  609,  614,  610,  615,
647    612,  611,  617,    0,  601,  578,  581,  595,  552,  590,    608,  612,  611,  617,    0,  601,  578,  581,  595,  552,
648    553,  582,  571,  576,  577,  574,  575,  572,  573,  565,    590,  553,  582,  571,  576,  577,  574,  575,  572,  573,
649    564,    0,    0,    0,   34,   35,  646,  597,  584,  593,    565,  564,    0,    0,    0,   34,   35,  647,  597,  584,
650    551,  570,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  649,    0,    593,  551,  570,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  650,
651      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
652      0,    0,    0,    0,    0,  272,    0,    0,    0,  445,      0,    0,    0,    0,    0,    0,  272,    0,    0,    0,
653      0,    0,    0,    0,    0,  266,  249,  102,  108,  106,    445,    0,    0,    0,    0,    0,  266,  249,  102,  108,
654    105,  107,  103,  104,  101,  109,  115,  110,  114,  112,    106,  105,  107,  103,  104,  101,  109,  115,  110,  114,
655    113,  111,  100,   99,  116,   45,   46,  145,    0,    0,    112,  113,  111,  100,   99,  116,   45,   46,  145,    0,
656      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
657      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
658      0,  121,    0,    0,    0,  326,  731,  726,  730,  728,      0,    0,  121,    0,    0,    0,  326,  732,  727,  731,
659    732,  727,  729,   66,   72,   64,   68,   67,   63,   62,    729,  733,  728,  730,   66,   72,   64,   68,   67,   63,
660     65,   71,   69,   70,    0,    0,    0,  337,    0,    0,     62,   65,   71,   69,   70,    0,    0,    0,  337,    0,
661    362,   28,   29,   30,   31,   32,    0,    0,    0,    0,      0,  362,   28,   29,   30,   31,   32,    0,    0,    0,
662      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  215,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
663      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    215,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
664      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
665    385,  466,  467,  487,  488,  480,    0,  479,  622,    0,      0,  385,  466,  467,  487,  488,  480,    0,  479,  622,
666    599,    0,   36,   37,   38,  674,  673,    0,  672,  660,      0,  599,    0,   36,   37,   38,  675,  674,    0,  673,
667    659,  666,  665,    0,  664,  668,  667,  318,  295,  296,    661,  660,  667,  666,    0,  665,  669,  668,  318,  295,
668    317,  301,    0,  300,    0,  320,  316,  315,  324,  319,    296,  317,  301,    0,  300,    0,  320,  316,  315,  324,
669    293,  323,  322,  321,  294,  292,  458,  450,    0,  449,    319,  293,  323,  322,  321,  294,  292,  458,  450,    0,
670    457,  255,  254,    0,  253,  270,  269,    0,    0,    0,    449,  457,  255,  254,    0,  253,  270,  269,    0,    0,
671      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
672      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
673      0,    0,  118,  334,  335,  333,  344,  350,  356,  360,      0,    0,    0,  118,  334,  335,  333,  344,  350,  356,
674    359,  358,  355,  351,  354,  357,  352,  353,    0,  349,    360,  359,  358,  355,  351,  354,  357,  352,  353,    0,
675    345,  368,  373,  379,  383,  382,  381,  378,  374,  377,    349,  345,  368,  373,  379,  383,  382,  381,  378,  374,
676    380,  375,  376,    0,  372,  245,  246,  239,  241,  243,    377,  380,  375,  376,    0,  372,  245,  246,  239,  241,
677    242,  240,  234,  247,  238,  236,  237,  244,  415,  417,    243,  242,  240,  234,  247,  238,  236,  237,  244,  415,
678    418,  438,  443,  442,  437,  436,  435,  419,  424,    0,    417,  418,  438,  443,  442,  437,  436,  435,  419,  424,
679    423,    0,  412,  440,  441,  410,  416,  434,  414,  439,      0,  423,    0,  412,  440,  441,  410,  416,  434,  414,
680    413,  477,    0,  623,  600,  670,    0,  662,    0,    0,    439,  413,  477,    0,  623,  600,  671,    0,  663,    0,
681    298,    0,  309,  310,  306,  312,  308,  307,  314,  311,      0,  298,    0,  309,  310,  306,  312,  308,  307,  314,
682    313,  305,  304,  447,    0,  251,    0,  268,  265,  264,    311,  313,  305,  304,  447,    0,  251,    0,  268,  265,
683    186,  152,  184,  150,  194,    0,  193,    0,  182,  176,    264,  186,  152,  184,  150,  194,    0,  193,    0,  182,
684    187,  188,  179,  146,  183,  149,  185,  177,  178,  151,    176,  187,  188,  179,  146,  183,  149,  185,  177,  178,
685    189,  157,  173,  174,  158,  159,  160,  161,  168,  162,    151,  189,  157,  173,  174,  158,  159,  160,  161,  168,
686    171,  175,  164,  169,  165,  170,  163,  167,  166,  172,    162,  171,  175,  164,  169,  165,  170,  163,  167,  166,
687      0,  156,  181,  148,  180,  347,    0,  370,    0,    0,    172,    0,  156,  181,  148,  180,  347,    0,  370,    0,
688    421,    0,  431,  432,  429,  430,  428,  433,  427,  478,      0,  421,    0,  431,  432,  429,  430,  428,  433,  427,
689    671,  663,  302,  299,  448,  252,    0,  191,    0,  206,    478,  672,  664,  302,  299,  448,  252,    0,  191,    0,
690    204,  213,  203,  198,  207,  211,  200,  208,  210,  205,    206,  204,  213,  203,  198,  207,  211,  200,  208,  210,
691    199,  212,  209,  201,  202,  197,  154,    0,  348,  371,    205,  199,  212,  209,  201,  202,  197,  154,    0,  348,
692    425,  422,  195,  192,  155,    371,  425,  422,  195,  192,  155,
693  };  };
694  const short yydgoto[] = {                                       1,  const short yydgoto[] = {                                       1,
695    891,  892, 1045, 1046,   23,   24,   25,   26,   27,   28,    891,  892, 1046, 1047,   23,   24,   25,   26,   27,   28,
696     29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,     29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,
697     39,   40,   41,   42,   43,  274,  275,  276,  277,  311,     39,   40,   41,   42,   43,  274,  275,  276,  277,  311,
698    312,  313,  314,  315,  316,  317,  318,  319,  320,  321,    312,  313,  314,  315,  316,  317,  318,  319,  320,  321,
# Line 700  const short yydgoto[] = { Line 700  const short yydgoto[] = {
700    260,  261,  262,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,    260,  261,  262,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,
701    270,  279,   60,  817,  280,  818,  819,  820,  821,  822,    270,  279,   60,  817,  280,  818,  819,  820,  821,  822,
702    823,  824,  825,  826,  827,  828,  829,  830,  831,  832,    823,  824,  825,  826,  827,  828,  829,  830,  831,  832,
703    833,  834,  835,  836,  837,  838,  839,  840, 1127, 1421,    833,  834,  835,  836,  837,  838,  839,  840, 1128, 1422,
704   1422, 1113, 1386, 1387, 1466, 1447, 1388,  115,   48,  607,   1423, 1114, 1387, 1388, 1467, 1448, 1389,  115,   48,  607,
705    116,  608,  609,  610,  611,  612,  613,  614,  615,  616,    116,  608,  609,  610,  611,  612,  613,  614,  615,  616,
706    617,  618,  619,  620,  621,   57,  494,  495,  766, 1254,    617,  618,  619,  620,  621,   57,  494,  495,  766, 1255,
707   1255,  496,  497,  498,  499, 1085, 1260, 1086,   55,  462,   1256,  496,  497,  498,  499, 1086, 1261, 1087,   55,  462,
708    463,  464,  465,  466,  467,  468,  469,  470,  471,  472,    463,  464,  465,  466,  467,  468,  469,  470,  471,  472,
709    473,  474,  475,  476,  477,  478,  479,  746, 1233, 1234,    473,  474,  475,  476,  477,  478,  479,  746, 1234, 1235,
710   1373, 1360, 1235,   61,  525,  526,  527,  528,  529,   64,   1374, 1361, 1236,   61,  525,  526,  527,  528,  529,   64,
711    557,  558,  559,  560,  561,  869, 1299, 1300,   65,  565,    557,  558,  559,  560,  561,  869, 1300, 1301,   65,  565,
712    566,  567,  568,  875, 1314, 1315,  118,   49,  642,  119,    566,  567,  568,  875, 1315, 1316,  118,   49,  642,  119,
713    643,  644,  645,  646,  647,  648,  649,  650,  651,  652,    643,  644,  645,  646,  647,  648,  649,  650,  651,  652,
714    653,  654,  655,  656,  657,  658,  659,  660,  661,  662,    653,  654,  655,  656,  657,  658,  659,  660,  661,  662,
715    932, 1340, 1341, 1439, 1430, 1342,   56,  484,  485,  761,    932, 1341, 1342, 1440, 1431, 1343,   56,  484,  485,  761,
716   1249, 1250,  486,  487,  488,   50,  357,  358,  359,  360,   1250, 1251,  486,  487,  488,   50,  357,  358,  359,  360,
717    123,  124,  125,   52,  368,  369,  671, 1207, 1208,  370,    123,  124,  125,   52,  368,  369,  671, 1208, 1209,  370,
718    371,  372,  183,  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,    371,  372,  183,  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,
719    191,  192,  193,  194,  195,  196,  197,  198,  199,  200,    191,  192,  193,  194,  195,  196,  197,  198,  199,  200,
720    201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  208,  209,  210,    201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  208,  209,  210,
721    211,  212,  213,  214,  215,  216,  217,  218,  219,  220,    211,  212,  213,  214,  215,  216,  217,  218,  219,  220,
722    221,  222,  223,  224,  225,  226,  227,  228,  229,  230,    221,  222,  223,  224,  225,  226,  227,  228,  229,  230,
723    231,  232,  233,  234,  235,  236,  237,  238,  239,  407,    231,  232,  233,  234,  235,  236,  237,  238,  239,  407,
724   1024, 1025,  405, 1002, 1003,   54,  437,  438,  439,  440,   1025, 1026,  405, 1003, 1004,   54,  437,  438,  439,  440,
725    441,  442,  443,  444,  736, 1224, 1225,  733, 1218, 1219,    441,  442,  443,  444,  736, 1225, 1226,  733, 1219, 1220,
726     94,   95,   96,   97,   98,   99,  100,  101,  102,  103,     94,   95,   96,   97,   98,   99,  100,  101,  102,  103,
727    104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,    104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,
728    290,  291,  292,  293,  294,  295,  296,  297,  298,    290,  291,  292,  293,  294,  295,  296,  297,  298,
# Line 798  const short yysindex[] = { Line 798  const short yysindex[] = {
798    751,  755,    0,  756,  767,  769,  772,  774,  776,  777,    751,  755,    0,  756,  767,  769,  772,  774,  776,  777,
799    778,  780,  781,  784,  785,  789,  791,  793,  795,  797,    778,  780,  781,  784,  785,  789,  791,  793,  795,  797,
800    798,  799,  800,  801,  803,  808,  809,  813,  814,  815,    798,  799,  800,  801,  803,  808,  809,  813,  814,  815,
801    819,  822,  824,  825,  826,  847,  829,  775,  831,  832,    819,  822,  824,  825,  826,  775,  829,  811,  831,  832,
802    833,  836,  837,  838,  842,  844,  845,  846,  848,  849,    833,  836,  837,  838,  842,  844,  845,  846,  848,  849,
803    850,  852,  853,  854, -228,  859,  860,  864,  866,  869,    850,  852,  853,  854, -228,  859,  860,  864,  866,  869,
804    871,    0,  790,   77,  405,  873,  526,  527,  879,    0,    871,    0,  790,   77,  405,  873,  526,  527,  879,    0,
# Line 828  const short yysindex[] = { Line 828  const short yysindex[] = {
828      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
829      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
830      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
831      0,   -1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,   -1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
832      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
833      0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,
834      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
835      0,  184,  184,  184,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,  184,  184,  184,    0,    0,    0,    0,    0,
836      0,    0, -250, 1096, 1097, -246, 1100, 1105,    0, 1117,      0,    0,    0, -250, 1096, 1097, -246, 1100, 1105,    0,
837   1119, 1124, 1128,  802, 1130, 1131, 1134, 1135, 1136, 1137,   1117, 1119, 1124, 1128,  802, 1130, 1131, 1134, 1135, 1136,
838   1138, 1139, 1140, 1141, 1142,    0, 1145,  794, 1146,    0,   1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142,    0, 1145,  794, 1146,
839   -296, 1147, 1148,  758, 1165,    0,    0,    0,    0,    0,      0, -296, 1147, 1148,  758, 1165,    0,    0,    0,    0,
840      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
841      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  771,  806,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  771,
842    787,  804, 1149,  805,  812,  816,  823,  830,  810,  834,    806,  787,  804, 1149,  805,  812,  816,  823,  830,  810,
843    820,  835,  839,  840,  841,  851, 1150,  858,  843,  862,    834,  820,  835,  839,  840,  841,  851, 1150,  862,  843,
844   1153,    0, 1158, 1159, 1161,    0,    0,    0,    0,    0,    867, 1153,    0, 1158, 1159, 1161,    0,    0,    0,    0,
845      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
846      0,    0,    0,    0, 1163,   79, 1164,    0, 1169,  610,      0,    0,    0,    0,    0, 1163,   79, 1164,    0, 1169,
847      0,    0,    0,    0,    0,    0, 1181, 1185, 1186, 1188,    610,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1181, 1185, 1186,
848   1189, 1190, 1192, 1194, 1204, 1206, 1217, 1222, 1224,    0,   1188, 1189, 1190, 1192, 1194, 1204, 1206, 1217, 1222, 1224,
849   1227, 1228, 1229, 1232, 1239, 1240, 1243, 1250, 1257, 1258,      0, 1227, 1228, 1229, 1232, 1239, 1240, 1243, 1250, 1257,
850    934, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1275,   1260,  934, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1275,
851      0,    0,    0,    0,    0,    0,    4,    0,    0,  847,   1276,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    4,    0,    0,
852      0,  775,    0,    0,    0,    0,    0,   10,    0,    0,    775,    0,  811,    0,    0,    0,    0,    0,   10,    0,
853      0,    0,    0,   16,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,   16,    0,    0,    0,    0,    0,
854      0,    0,   21,    0,  172,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,   21,    0,  172,    0,    0,    0,    0,
855      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   22,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   22,
856      0,    0,    0,   26,    0,    0,    0,  948,  581, 1278,      0,    0,    0,    0,   26,    0,    0,    0,  950,  581,
857   1279, 1281, 1282, 1283,  958, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289,   1279, 1281, 1282, 1283, 1284,  958, 1286, 1287, 1288, 1289,
858   1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297,  811, 1298,   1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,  847,
859   1299, 1300,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   1299, 1300, 1301,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
860      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   34,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   34,
861      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
862      0,    0,    0,   38,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,   38,    0,    0,    0,    0,    0,
863      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
864      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   51,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
865      0, -253,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     51,    0, -253,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
866      0,    0,  219,    0,    0,    0, -250,    0, -246,  172,      0,    0,    0,  219,    0,    0,    0, -250,    0, -246,
867      0,  802,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    172,    0,  802,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
868      0,    0,    0,    0,  794,    0, -296,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,  794,    0, -296,    0,    0,
869      0,    0,    0,    0,    0,   54,    0,  594,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,   54,    0,  594,    0,
870      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
871      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
872      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
873     56,    0,    0,    0,    0,    0,   79,    0,  610, -253,      0,   56,    0,    0,    0,    0,    0,   79,    0,  610,
874      0,  934,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   -253,    0,  934,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
875      0,    0,    0,    0,    0,    0,  594,    0,  958,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  594,    0,  958,
876      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
877      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  811,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  847,    0,
878      0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,
879  };  };
880  const short yyrindex[] = {                                      0,  const short yyrindex[] = {                                      0,
881      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
882      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
883      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
884      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
885      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1101, 1237,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1101, 1238,    0,
886      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1238,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, 1241,
887      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
888      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
889      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
# Line 982  const short yyrindex[] = { Line 982  const short yyrindex[] = {
982      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
983      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
984      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
985      0, 1304, 1304, 1304,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0, 1304, 1304, 1304,    0,    0,    0,    0,    0,
986      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
987      0,    0,    0,  680,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,  680,    0,    0,    0,    0,    0,
988      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
989      0,    0,    0,   58, 1305,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,   58, 1306,    0,    0,    0,    0,
990      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
991      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
992      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
# Line 997  const short yyrindex[] = { Line 997  const short yyrindex[] = {
997      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
998      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
999      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1000   -235,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0, -235,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1001      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1002      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1003      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1004      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1005      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1006      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1007      0,    0,    0,    0,  641,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,  641,    0,    0,    0,    0,
1008      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1009      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1010      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
# Line 1014  const short yyrindex[] = { Line 1014  const short yyrindex[] = {
1014      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1015      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1016      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1017      0,  680,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,  680,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1018      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1019      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1020      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1021      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1022      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1023      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1024      0, -235,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0, -235,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1025      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  641,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  641,
1026      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1027      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1028      0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,
1029  };  };
1030  const short yygindex[] = {                                      0,  const short yygindex[] = {                                      0,
1031   -337, -782, -420, -922,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   -337, -782, -420, -923,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1032      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1033      0,    0,    0,    0,    0,    0, 1091,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0, 1092,    0,    0,    0,
1034   1055,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   1058,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1035      0,    0,    0, 1301,    0,    0,    0,    0, 1110,    0,      0,    0,    0, 1302,    0,    0,    0,    0, 1110,    0,
1036      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1037      0,    0,    0,    0,    0,  552,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,  561,    0,    0,    0,    0,
1038      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1039      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1040   -100,    0,    0,  -79,  -75,    0,    0,    0,    0,    0,    -98,    0,    0,  -82,  -78,    0,    0,    0,    0,    0,
1041      0,  786,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,  786,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1042      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1043     -4,  880,    0,    0,    0,    0,    0,  119,    0,    0,     -5,  880,    0,    0,    0,    0,    0,  115,    0,    0,
1044    913,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    915,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1045      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   14,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   17,
1046     17,    0,    0,    0,    0,  855,    0,    0,    0,    0,     18,    0,    0,    0,    0,  856,    0,    0,    0,    0,
1047      0,  827,    0,    0,    0,    0,    0,  -46,    0,    0,      0,  827,    0,    0,    0,    0,    0,  -52,    0,    0,
1048    817,    0,    0,    0,    0,  -50,    0,    0,    0,    0,    817,    0,    0,    0,    0,  -45,    0,    0,    0,    0,
1049    753,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    753,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1050      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1051      0,    0,  -49,  -45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,  -50,  -44,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1052      0,   12,  904,    0,    0,    0,    0, 1032,    0,    0,      0,   12,  907,    0,    0,    0,    0, 1032,    0,    0,
1053      0, 1269,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   33, 1022,      0, 1269,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   42, 1022,
1054      0,    0,    0, 1208,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0, 1203,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1055      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1056      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1057      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1058      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1059      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1060      0,  185,    0,    0,  189,    0,    0,  959,    0,    0,      0,  185,    0,    0,  189,    0,    0,  960,    0,    0,
1061      0,    0,    0,    0,    0,    0,   41,    0,    0,   37,      0,    0,    0,    0,    0,    0,   41,    0,    0,   47,
1062      0, 1307,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0, 1305,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1063      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1064      0, 1108,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,      0, 1104,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
1065  };  };
1066  #define YYTABLESIZE 1401  #define YYTABLESIZE 1405
1067  const short yytable[] = {                                     579,  const short yytable[] = {                                     579,
1068    580,  726,  428,  665,  518,  362,  586,  430,  553,  431,    580,  726,  428,  665,  518,  362,  586,  430,  553,  431,
1069   1433,  480, 1434,  521, 1216,  770,  845,  763, 1222,  489,   1434,  480, 1435,  521, 1217,  770,  845,  763, 1223,  489,
1070     44,  114,  364,  871,  354,  876,  121, 1435,  426,  562,     44,  114,  364,  871,  354,  876,  121, 1436,  426,  562,
1071    426, 1436,   66,  522,  330, 1252,  675,  271,  677, 1042,    426, 1437,   66,  522,  330, 1253,  675,  271,  677, 1043,
1072   1043, 1044, 1210,  717,  718,  426, 1212, 1353,  578,  426,   1044, 1045, 1211,  717,  718,  426, 1213, 1354,  578,  426,
1073    672,  432,  691, 1357,  433,   46,  739, 1209,   47, 1359,    672,  432,  691, 1358,  433,   46,  739, 1210,   47, 1360,
1074    699, 1211, 1352,   51, 1362, 1375,  551,   67, 1356, 1377,    699, 1212, 1353,   51, 1363, 1376,  551,   67, 1357, 1378,
1075    709,  710,  490,  712, 1358,   53,  513, 1427,   68, 1361,    709,  710,  490,  712, 1359,   53,  513, 1428,   68, 1362,
1076   1374, 1429,  723,  724, 1376,  727,   45,  886,  887,  888,   1375, 1430,  723,  724, 1377,  727,   45,  886,  887,  888,
1077    889,  890, 1426,   58, 1432,   59, 1428, 1449,   62, 1468,    889,  890, 1427,   58, 1433,   59, 1429, 1450,   62, 1469,
1078   1437,  267,  491, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166,  492, 1431,   1438,  267,  491, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167,  492, 1432,
1079    434,   63, 1448,  355, 1467,  122,  267,  117,  426, 1213,    434,   63, 1449,  355, 1468,  122,  267,  117,  426, 1214,
1080   1214, 1215,  719,  720,  120, 1131,  278,  435,  554, 1182,   1215, 1216,  719,  720,  120, 1132,  278,  435,  554, 1183,
1081   1183,  126,  326,  127,  354,  271,  121,  523,  327,  128,   1184,  126,  326,  127,  354,  271,  121,  523,  327,  128,
1082    129,  240,  365,  130,  328,  241,  489,  521,  480,  563,    129,  240,  365,  130,  328,  241,  489,  521,  480,  563,
1083    131,  242,   69,  243,  553,  272,  562,  281,  725,  132,    131,  242,   69,  243,  553,  272,  562,  281,  725,  132,
1084    329,  324,  325,  133,  134,   66,  481,  522,  524,  332,    329,  324,  325,  133,  134,   66,  481,  522,  524,  332,
1085    135,  493,  333,  334,  136,  137,  138,  366,  139,  356,    135,  493,  333,  334,  136,  137,  138,  366,  139,  356,
1086    335,  364,  336,  337,  140,  273,  338,  430,  339,  431,    335,  364,  336,  337,  140,  273,  338,  430,  339,  431,
1087   1253,  340,  555,  341,  342,  482,  343,  299,  853,  490,   1254,  340,  555,  341,  342,  482,  343,  299,  853,  490,
1088     67, 1217,  344,  141,  142, 1223,  367,  244,  143,  345,     67, 1218,  344,  141,  142, 1224,  367,  244,  143,  345,
1089    346,   68,  347,  564,  348,  144,  349,  352,  353,  145,    346,   68,  347,  564,  348,  144,  349,  352,  353,  145,
1090    146,  147,  361,  355,  148,  122,  373,  149,  150,  491,    146,  147,  361,  355,  148,  122,  373,  149,  150,  491,
1091    374,  432,  300,  375,  433,  492,  376,  377,  151,  378,    374,  432,  300,  375,  433,  492,  376,  377,  151,  378,
1092   1438,  379,  380,  381,  152,  153,  500,  154,  155,  156,   1439,  379,  380,  381,  152,  153,  500,  154,  155,  156,
1093    157,  436,  556,  272,  942,  483,  794,  382,  426,  795,    157,  436,  556,  272,  942,  483,  794,  382,  426,  795,
1094    383,  158,  245,  246,  247,  248,  249,  250,  251,  252,    383,  158,  245,  246,  247,  248,  249,  250,  251,  252,
1095    159,  523,  160,  161,  554,  162,  563,  384,  163,  164,    159,  523,  160,  161,  554,  162,  563,  384,  163,  164,
# Line 1104  const short yytable[] = { Line 1104  const short yytable[] = {
1104    415,  416,  305,  417,  306,  367,  418,  419,  420,  520,    415,  416,  305,  417,  306,  367,  418,  419,  420,  520,
1105    178,  421,  179,  422,  423,  424,  805,  307,  180,  425,    178,  421,  179,  422,  423,  424,  805,  307,  180,  425,
1106    426,  806,  427,  181,  501,  622,  623,  502,  182,  624,    426,  806,  427,  181,  501,  622,  623,  502,  182,  624,
1107    503,  504,  483,  625,  505,  506, 1054,  507,  556,  508,    503,  504,  483,  625,  505,  506, 1055,  507,  556,  508,
1108    509,  510,  511,  807,  512,  515,  516,  539,  626,  627,    509,  510,  511,  807,  512,  515,  516,  539,  626,  627,
1109    628,  517,  530,  531,  629,  808,  532,  809,  810,   75,    628,  517,  530,  531,  629,  808,  532,  809,  810,   75,
1110    533,  308,  811,  255,  534,  535, 1288,  536,  540,  541,    533,  308,  811,  255,  534,  535, 1289,  536,  540,  541,
1111     76,  436,  542,  630,  573,  543,  569,  631,  632,  544,     76,  436,  542,  630,  573,  543,  569,  631,  632,  544,
1112    545,  282,  546,  547,  548, 1363, 1364,  549,  309,  310,    545,  282,  546,  547,  548, 1364, 1365,  549,  309,  310,
1113    550,   77,   78,  570,  571,  572,  256,   79,  574,   80,    550,   77,   78,  570,  571,  572,  256,   79,  574,   80,
1114    576,  575,  577,  578,  583,  445,  581,  582,  633,  584,    576,  575,  577,  578,  583,  445,  581,  582,  633,  584,
1115    634,  585,  592,  587,  588,  593, 1365,  663,  664,  589,    634,  585,  592,  587,  588,  593, 1366,  663,  664,  589,
1116    283,  590,  812,  446,  635,  591,  668,  669,  813,  447,    283,  590,  812,  446,  635,  591,  668,  669,  813,  447,
1117    667,  670,  674,  676, 1366,  284,  594,  595, 1179,  814,    667,  670,  674,  676, 1367,  284,  594,  595, 1180,  814,
1118    815, 1367, 1289,  596,  678,  636,  679,  680,  681,  816,    815, 1368, 1290,  596,  678,  636,  679,  680,  681,  816,
1119    682,  683,  685,  448,  449,   81,   82,  285,  450,  286,    682,  683,  685,  448,  449,   81,   82,  285,  450,  286,
1120   1368,  287,  288,  684,  687,   83,   84,  688,  706,  689,   1369,  287,  288,  684,  687,   83,   84,  688,  706,  689,
1121    694,  697,  451,  695, 1290,  686,  690,  637,  692,  452,    694,  697,  451,  695, 1291,  686,  690,  637,  692,  452,
1122    693,  289,  696,  698,  700,   85,   86,  701, 1369, 1291,    693,  289,  696,  698,  700,   85,   86,  701, 1370, 1292,
1123    704,  638,  705,  702,  703,  707, 1370,  708,  453,  711,    704,  638,  705,  702,  703,  707, 1371,  708,  453,  711,
1124    714,  639,   87,   88,  282,  715,  716,  713, 1292, 1293,    714,  639,   87,   88,  282,  715,  716,  713, 1293, 1294,
1125    725, 1169,  732,   89, 1294, 1295, 1296, 1297,  721, 1177,    725, 1170,  732,   89, 1295, 1296, 1297, 1298,  721, 1178,
1126   1178,  722,   90,  597,  598,  599,  454, 1298,  600,  728,   1179,  722,   90,  597,  598,  599,  454, 1299,  600,  728,
1127    734,  735,  737,  738,  455,  601, 1371,  729,  741,  742,    734,  735,  737,  738,  455,  601, 1372,  729,  741,  742,
1128    730,  743,  731,  283,  744,  745,  747,  748,  602,  603,    730,  743,  731,  283,  744,  745,  747,  748,  602,  603,
1129    749,  750,  456,  751,  752, 1372,  753,  754,  284,  755,    749,  750,  456,  751,  752, 1373,  753,  754,  284,  755,
1130    756,  457,  458,  640,  757,  604,  605,  760,  762,  244,    756,  457,  458,  640,  757,  604,  605,  760,  762,  244,
1131    765,  127, 1206,  767,  768,  769,  641,  128,  129,  789,    765,  127, 1207,  767,  768,  769,  641,  128,  129,  789,
1132    285,  130,  286,  842,  287,  288,  772,  790,  131,  773,    285,  130,  286,  842,  287,  288,  772,  790,  131,  773,
1133    606,  774,  459,  460,  793,  841,  847,  132,  775,  776,    606,  774,  459,  460,  793,  841,  847,  132,  775,  776,
1134    777,  133,  134,  843,  289,   91,   92,   93,  135,  778,    777,  133,  134,  843,  289,   91,   92,   93,  135,  778,
# Line 1150  const short yytable[] = { Line 1150  const short yytable[] = {
1150    170,  171,  172,  173,  174,  953,  801,  954,  175,  176,    170,  171,  172,  173,  174,  953,  801,  954,  175,  176,
1151    955,  802,  956,  803,  957,  958,  959,  177,  960,  961,    955,  802,  956,  803,  957,  958,  959,  177,  960,  961,
1152    622,  623,  962,  963,  624,  255,  804,  964,  625,  965,    622,  623,  962,  963,  624,  255,  804,  964,  625,  965,
1153   1053,  966, 1450,  967, 1055,  968,  969,  970,  971,  972,   1054,  966, 1451,  967, 1056,  968,  969,  970,  971,  972,
1154    305,  973,  306,  626,  627,  628,  974,  975,  178,  629,    305,  973,  306,  626,  627,  628,  974,  975,  178,  629,
1155    179,  976,  977,  978,  805,  307,  180,  979,  256,  806,    179,  976,  977,  978,  805,  307,  180,  979,  256,  806,
1156    980,  181,  981,  982,  983, 1451,  182, 1004,  630, 1026,    980,  181,  981,  982,  983, 1452,  182, 1005,  630, 1027,
1157   1027, 1028,  631,  632, 1029, 1030, 1031, 1452,   75,  196,   1028, 1029,  631,  632, 1030, 1031, 1032, 1453,   75,  196,
1158   1032,  807, 1033, 1034, 1035, 1060, 1036, 1037, 1038,   76,   1033,  807, 1034, 1035, 1036, 1061, 1037, 1038, 1039,   76,
1159   1039, 1040, 1041,  808, 1453,  809,  810, 1047, 1048,  308,   1040, 1041, 1042,  808, 1454,  809,  810, 1048, 1049,  308,
1160    811, 1454, 1049,  633, 1050,  634, 1455, 1051, 1456, 1052,    811, 1455, 1050,  633, 1051,  634, 1456, 1052, 1457, 1053,
1161     77,   78,  196, 1056, 1057, 1058,   79, 1059,   80,  635,     77,   78,  196, 1057, 1058, 1059,   79, 1060,   80,  635,
1162   1062, 1457, 1061, 1063,  196, 1064,  309,  310, 1071, 1065,   1063, 1458, 1062, 1064,  196, 1065,  309,  310, 1072, 1066,
1163   1066, 1067, 1068,  303,  303, 1069, 1070, 1303, 1074, 1076,   1067, 1068, 1069,  303,  303, 1070, 1071, 1304, 1075, 1077,
1164    636,  196, 1078, 1072, 1080, 1081, 1073, 1084,  196,  445,    636,  196, 1079, 1073, 1081, 1082, 1074, 1085,  196,  445,
1165   1087, 1075, 1088,  196, 1458,  196, 1089, 1077, 1079, 1082,   1088, 1076, 1089,  196, 1459,  196, 1090, 1078, 1080, 1083,
1166    812, 1090, 1091, 1092,  303, 1083,  813,  446,  196, 1093,    812, 1091, 1092, 1093,  303, 1084,  813,  446,  196, 1094,
1167   1459, 1094,  637,  447,   81,   82, 1095,  814,  815, 1096,   1460, 1095,  637,  447,   81,   82, 1096,  814,  815, 1097,
1168   1097, 1098,  303, 1099,   83,   84,  638,  816, 1460,  303,   1098, 1099,  303, 1100,   83,   84,  638,  816, 1461,  303,
1169   1461, 1462, 1100, 1101, 1102, 1103,  639,  448,  449, 1104,   1462, 1463, 1101, 1102, 1103, 1104,  639,  448,  449, 1105,
1170   1105,  196,  450, 1106,   85,   86, 1107, 1108,  303, 1133,   1106,  196,  450, 1107,   85,   86, 1108, 1109,  303, 1134,
1171   1109, 1110, 1111, 1304, 1112, 1114,  451,  196, 1115, 1116,   1110, 1111, 1112, 1305, 1113, 1115,  451,  196, 1116, 1117,
1172   1117,   87,   88,  452, 1118, 1119, 1120,    2, 1121, 1122,   1118,   87,   88,  452, 1119, 1120, 1121,    2, 1122, 1123,
1173      3,  593,   89, 1123, 1124,  196,  303,  196,  196, 1125,      3,  593,   89, 1124, 1125,  196,  303,  196,  196, 1126,
1174   1126,   90,  453, 1128,  303, 1305, 1129,    4, 1130, 1134,   1127,   90,  453, 1129,  303, 1306, 1130,    4, 1131, 1135,
1175   1135,    5,  594,  595,    6, 1463, 1136, 1137,  640,  596,   1136,    5,  594,  595,    6, 1464, 1137, 1138,  640,  596,
1176   1306,    7, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145,   1307,    7, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146,
1177    454,  641, 1464, 1146, 1147, 1148, 1149,    8,  455, 1307,    454,  641, 1465, 1147, 1148, 1149, 1150,    8,  455, 1308,
1178   1308, 1150, 1465, 1151,  303, 1309, 1310, 1311, 1312, 1152,   1309, 1151, 1466, 1152,  303, 1310, 1311, 1312, 1313, 1153,
1179      9,   10, 1153,   11, 1154, 1155,  456, 1156, 1313, 1157,      9,   10, 1154,   11, 1155, 1156,  456, 1157, 1314, 1158,
1180     12, 1158,  196,  303, 1160,  457,  458, 1159, 1161, 1180,     12, 1159,  196,  303, 1161,  457,  458, 1160, 1162, 1181,
1181   1167, 1168, 1170, 1184, 1187, 1171, 1172,   13, 1173,  196,   1168, 1169, 1171, 1185, 1188, 1172, 1173,   13, 1174,  196,
1182   1191, 1201, 1202, 1175,   91,   92,   93, 1176,   14,  196,   1192, 1202, 1203, 1176,   91,   92,   93, 1177,   14,  196,
1183     15, 1203, 1204, 1205, 1220, 1221,  459,  460, 1226,  597,     15, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222,  459,  460, 1227,  597,
1184    598,  599, 1174, 1227,  600, 1196,   16, 1181, 1185, 1188,    598,  599, 1175, 1228,  600, 1197,   16, 1182, 1186, 1189,
1185   1186,  601, 1190, 1192, 1193, 1228, 1194, 1229, 1195, 1189,   1187,  601, 1191, 1193, 1194, 1229, 1195, 1230, 1196, 1190,
1186   1199, 1197, 1230,   17,  602,  603, 1231, 1232, 1236, 1237,   1200, 1198, 1231,   17,  602,  603, 1232, 1233, 1237, 1238,
1187   1198, 1200, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,   1199, 1201, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246,
1188   1246,  604,  605, 1247, 1251, 1256, 1257, 1248, 1259, 1265,   1247,  604,  605, 1248, 1252, 1257, 1258, 1249, 1260, 1266,
1189   1279, 1283, 1258,  461, 1262,   18, 1284, 1285, 1271, 1286,   1280, 1284, 1259,  461, 1263,   18, 1285, 1286, 1272, 1287,
1190   1261, 1287, 1301,  216,   19,   20,  606, 1302, 1273,   21,   1262, 1288, 1302,  216,   19,   20,  606, 1303, 1274,   21,
1191     22, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1263, 1010, 1011, 1316,     22,  984,  985,  986,  987,  988, 1264,  989,  990, 1317,
1192   1012, 1013, 1014, 1317, 1318, 1015, 1319, 1320, 1321, 1277,    991,  992,  993, 1318, 1319,  994, 1320, 1321, 1322, 1278,
1193   1322, 1281, 1323, 1264, 1266, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,   1323, 1282, 1324, 1265, 1267,  995,  996,  997,  998,  999,
1194   1021, 1267, 1324, 1022, 1325, 1268, 1023, 1402, 1403, 1404,   1000, 1268, 1325, 1001, 1326, 1269, 1002, 1006, 1007, 1008,
1195   1405, 1406, 1269, 1407, 1408, 1326, 1409, 1410, 1411, 1270,   1009, 1010, 1270, 1011, 1012, 1327, 1013, 1014, 1015, 1271,
1196   1327, 1412, 1328, 1272, 1274, 1329, 1330, 1331, 1275, 1276,   1328, 1016, 1329, 1273, 1275, 1330, 1331, 1332, 1276, 1277,
1197   1332, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1333, 1334, 1419,   1333, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1334, 1335, 1023,
1198   1278, 1335, 1420,  984,  985,  986,  987, 1280, 1336,  988,   1279, 1336, 1024, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1337, 1408,
1199    989, 1282,  990,  991,  992, 1337, 1338,  993, 1343, 1339,   1409, 1281, 1410, 1411, 1412, 1338, 1283, 1413, 1339, 1340,
1200   1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350,  994,  995,  996,   1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1414, 1415, 1416,
1201    997,  998,  999, 1351, 1378, 1000, 1380, 1381, 1001, 1382,   1417, 1418, 1419, 1351, 1352, 1420, 1379, 1381, 1421, 1382,
1202   1383, 1384, 1389, 1385, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395,   1383, 1384, 1385, 1386, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395,
1203   1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1423, 1424, 1425,  386,   1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1424, 1425, 1426,
1204    119,   25,   33,  263,  519,  552,  514, 1475, 1132, 1474,    386,   25,   33,  119,  263,  519,  514, 1475,  552, 1474,
1205    331, 1473, 1446,  771,  759, 1444, 1443, 1379, 1470,  846,   1476,  331, 1447,  771, 1380, 1470,  759, 1133, 1444, 1445,
1206   1469,  877, 1472,  872, 1471, 1440, 1445,  764,  666,  673,    846,  877, 1473,  872, 1471,  429, 1472, 1446,  666,  673,
1207    429,  363,  921, 1441,  943,  740, 1355,  538, 1354, 1442,    764,  363,  921,  538,  943, 1441,  740, 1356,  351, 1355,
1208    351,   1443,    0,    0,    0, 1442,
1209  };  };
1210  const short yycheck[] = {                                     337,  const short yycheck[] = {                                     337,
1211    338,  422,  125,  125,  125,  125,  344,  256,  256,  258,    338,  422,  125,  125,  125,  125,  344,  256,  256,  258,
# Line 1219  const short yycheck[] = { Line 1219  const short yycheck[] = {
1219     59,   44,  420,  421,   59,  423,  125,  426,  427,  428,     59,   44,  420,  421,   59,  423,  125,  426,  427,  428,
1220    429,  430,   59,  123,   44,  123,   59,   44,  123,   44,    429,  430,   59,  123,   44,  123,   59,   44,  123,   44,
1221    354,   44,  339,  886,  887,  888,  889,  890,  345,   59,    354,   44,  339,  886,  887,  888,  889,  890,  345,   59,
1222    359,  123,   59,  345,   59,  345,   59,  409,  354, 1042,    359,  123,   59,  345,   59,  345,   59,  409,  354, 1043,
1223   1043, 1044,  450,  451,  123,  125,  409,  376,  376,  469,   1044, 1045,  450,  451,  123,  125,  409,  376,  376,  469,
1224    470,  123,   59,  256,  256,  256,  256,  380,   61,  262,    470,  123,   59,  256,  256,  256,  256,  380,   61,  262,
1225    263,  123,  376,  266,   61,  123,  256,  256,  256,  376,    263,  123,  376,  266,   61,  123,  256,  256,  256,  376,
1226    273,  123,  376,  123,  256,  374,  256,  123,  387,  282,    273,  123,  376,  123,  256,  374,  256,  123,  387,  282,
# Line 1338  const short yycheck[] = { Line 1338  const short yycheck[] = {
1338    460,  461,  450,  463,  464,   59,  466,  467,  468,  450,    460,  461,  450,  463,  464,   59,  466,  467,  468,  450,
1339     59,  471,   59,  450,  450,   59,   59,   59,  450,  450,     59,  471,   59,  450,  450,   59,   59,   59,  450,  450,
1340     59,  481,  482,  483,  484,  485,  486,   59,   59,  489,     59,  481,  482,  483,  484,  485,  486,   59,   59,  489,
1341    450,   59,  492,  457,  458,  459,  460,  450,   59,  463,    450,   59,  492,  457,  458,  459,  460,  461,   59,  463,
1342    464,  450,  466,  467,  468,   59,   59,  471,   59,  386,    464,  450,  466,  467,  468,   59,  450,  471,   59,  386,
1343     59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,  481,  482,  483,     59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,  481,  482,  483,
1344    484,  485,  486,   59,  387,  489,   59,   59,  492,   59,    484,  485,  486,   59,   59,  489,  387,   59,  492,   59,
1345     59,   59,   59,  386,   59,   59,   59,   59,   59,   59,     59,   59,   59,  386,   59,   59,   59,   59,   59,   59,
1346     59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,  123,     59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,   59,
1347    123,   59,   59,   59,  274,  311,  257, 1468,  817, 1449,    123,   59,   59,  123,   59,  274,  257, 1450,  311, 1448,
1348     70, 1447, 1377,  494,  462, 1362, 1360, 1259, 1429,  525,   1469,   70, 1378,  494, 1260, 1428,  462,  817, 1361, 1363,
1349   1427,  565, 1432,  557, 1430, 1353, 1375,  484,  357,  368,    525,  565, 1433,  557, 1430,  183, 1431, 1376,  357,  368,
1350    183,  123,  607, 1357,  642,  437, 1212,  290, 1210, 1359,    484,  123,  607,  290,  642, 1354,  437, 1213,   94, 1211,
1351     94,   1360,   -1,   -1,   -1, 1358,
1352  };  };
1353  #define YYFINAL 1  #define YYFINAL 1
1354  #ifndef YYDEBUG  #ifndef YYDEBUG
# Line 2040  const char * const yyrule[] = { Line 2040  const char * const yyrule[] = {
2040  "umode_items : umode_item",  "umode_items : umode_item",
2041  "umode_item : T_BOTS",  "umode_item : T_BOTS",
2042  "umode_item : T_CCONN",  "umode_item : T_CCONN",
2043    "umode_item : T_CCONN_FULL",
2044  "umode_item : T_DEAF",  "umode_item : T_DEAF",
2045  "umode_item : T_DEBUG",  "umode_item : T_DEBUG",
2046  "umode_item : T_FULL",  "umode_item : T_FULL",
# Line 5878  break; Line 5879  break;
5879  case 627:  case 627:
5880  #line 3588 "ircd_parser.y"  #line 3588 "ircd_parser.y"
5881  {  {
5882    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_DEAF;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_CCONN_FULL;
5883  }  }
5884  break;  break;
5885  case 628:  case 628:
5886  #line 3591 "ircd_parser.y"  #line 3591 "ircd_parser.y"
5887  {  {
5888    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_DEBUG;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_DEAF;
5889  }  }
5890  break;  break;
5891  case 629:  case 629:
5892  #line 3594 "ircd_parser.y"  #line 3594 "ircd_parser.y"
5893  {  {
5894    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_FULL;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_DEBUG;
5895  }  }
5896  break;  break;
5897  case 630:  case 630:
5898  #line 3597 "ircd_parser.y"  #line 3597 "ircd_parser.y"
5899  {  {
5900    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SKILL;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_FULL;
5901  }  }
5902  break;  break;
5903  case 631:  case 631:
5904  #line 3600 "ircd_parser.y"  #line 3600 "ircd_parser.y"
5905  {  {
5906    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_NCHANGE;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SKILL;
5907  }  }
5908  break;  break;
5909  case 632:  case 632:
5910  #line 3603 "ircd_parser.y"  #line 3603 "ircd_parser.y"
5911  {  {
5912    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_REJ;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_NCHANGE;
5913  }  }
5914  break;  break;
5915  case 633:  case 633:
5916  #line 3606 "ircd_parser.y"  #line 3606 "ircd_parser.y"
5917  {  {
5918    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_UNAUTH;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_REJ;
5919  }  }
5920  break;  break;
5921  case 634:  case 634:
5922  #line 3609 "ircd_parser.y"  #line 3609 "ircd_parser.y"
5923  {  {
5924    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SPY;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_UNAUTH;
5925  }  }
5926  break;  break;
5927  case 635:  case 635:
5928  #line 3612 "ircd_parser.y"  #line 3612 "ircd_parser.y"
5929  {  {
5930    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_EXTERNAL;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SPY;
5931  }  }
5932  break;  break;
5933  case 636:  case 636:
5934  #line 3615 "ircd_parser.y"  #line 3615 "ircd_parser.y"
5935  {  {
5936    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_OPERWALL;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_EXTERNAL;
5937  }  }
5938  break;  break;
5939  case 637:  case 637:
5940  #line 3618 "ircd_parser.y"  #line 3618 "ircd_parser.y"
5941  {  {
5942    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SERVNOTICE;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_OPERWALL;
5943  }  }
5944  break;  break;
5945  case 638:  case 638:
5946  #line 3621 "ircd_parser.y"  #line 3621 "ircd_parser.y"
5947  {  {
5948    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_INVISIBLE;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SERVNOTICE;
5949  }  }
5950  break;  break;
5951  case 639:  case 639:
5952  #line 3624 "ircd_parser.y"  #line 3624 "ircd_parser.y"
5953  {  {
5954    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_WALLOP;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_INVISIBLE;
5955  }  }
5956  break;  break;
5957  case 640:  case 640:
5958  #line 3627 "ircd_parser.y"  #line 3627 "ircd_parser.y"
5959  {  {
5960    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SOFTCALLERID;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_WALLOP;
5961  }  }
5962  break;  break;
5963  case 641:  case 641:
5964  #line 3630 "ircd_parser.y"  #line 3630 "ircd_parser.y"
5965  {  {
5966    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_CALLERID;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_SOFTCALLERID;
5967  }  }
5968  break;  break;
5969  case 642:  case 642:
5970  #line 3633 "ircd_parser.y"  #line 3633 "ircd_parser.y"
5971  {  {
5972    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_LOCOPS;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_CALLERID;
5973  }  }
5974  break;  break;
5975  case 643:  case 643:
5976  #line 3638 "ircd_parser.y"  #line 3636 "ircd_parser.y"
5977  {  {
5978    ConfigFileEntry.min_nonwildcard = yyvsp[-1].number;    ConfigFileEntry.oper_only_umodes |= UMODE_LOCOPS;
5979  }  }
5980  break;  break;
5981  case 644:  case 644:
5982  #line 3643 "ircd_parser.y"  #line 3641 "ircd_parser.y"
5983  {  {
5984    ConfigFileEntry.min_nonwildcard_simple = yyvsp[-1].number;    ConfigFileEntry.min_nonwildcard = yyvsp[-1].number;
5985  }  }
5986  break;  break;
5987  case 645:  case 645:
5988  #line 3648 "ircd_parser.y"  #line 3646 "ircd_parser.y"
5989  {  {
5990    ConfigFileEntry.default_floodcount = yyvsp[-1].number;    ConfigFileEntry.min_nonwildcard_simple = yyvsp[-1].number;
5991  }  }
5992  break;  break;
5993  case 646:  case 646:
5994  #line 3653 "ircd_parser.y"  #line 3651 "ircd_parser.y"
5995  {  {
5996    ConfigFileEntry.client_flood = yyvsp[-1].number;    ConfigFileEntry.default_floodcount = yyvsp[-1].number;
5997  }  }
5998  break;  break;
5999  case 647:  case 647:
6000  #line 3658 "ircd_parser.y"  #line 3656 "ircd_parser.y"
6001  {  {
6002    ConfigFileEntry.dot_in_ip6_addr = yylval.number;    ConfigFileEntry.client_flood = yyvsp[-1].number;
6003  }  }
6004  break;  break;
6005  case 648:  case 648:
6006  #line 3666 "ircd_parser.y"  #line 3661 "ircd_parser.y"
6007    {
6008      ConfigFileEntry.dot_in_ip6_addr = yylval.number;
6009    }
6010    break;
6011    case 649:
6012    #line 3669 "ircd_parser.y"
6013  {  {
6014    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6015    {    {
# Line 6011  case 648: Line 6018  case 648:
6018    }    }
6019  }  }
6020  break;  break;
6021  case 649:  case 650:
6022  #line 3673 "ircd_parser.y"  #line 3676 "ircd_parser.y"
6023  {  {
6024    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6025    {    {
# Line 6029  case 649: Line 6036  case 649:
6036    }    }
6037  }  }
6038  break;  break;
6039  case 659:  case 660:
6040  #line 3699 "ircd_parser.y"  #line 3702 "ircd_parser.y"
6041  {  {
6042    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6043      ConfigFileEntry.glines = yylval.number;      ConfigFileEntry.glines = yylval.number;
6044  }  }
6045  break;  break;
6046  case 660:  case 661:
6047  #line 3705 "ircd_parser.y"  #line 3708 "ircd_parser.y"
6048  {  {
6049    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6050      ConfigFileEntry.gline_time = yyvsp[-1].number;      ConfigFileEntry.gline_time = yyvsp[-1].number;
6051  }  }
6052  break;  break;
6053  case 661:  case 662:
6054  #line 3711 "ircd_parser.y"  #line 3714 "ircd_parser.y"
6055  {  {
6056    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6057      ConfigFileEntry.gline_logging = 0;      ConfigFileEntry.gline_logging = 0;
6058  }  }
6059  break;  break;
6060  case 665:  case 666:
6061  #line 3717 "ircd_parser.y"  #line 3720 "ircd_parser.y"
6062  {  {
6063    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6064      ConfigFileEntry.gline_logging |= GDENY_REJECT;      ConfigFileEntry.gline_logging |= GDENY_REJECT;
6065  }  }
6066  break;  break;
6067  case 666:  case 667:
6068  #line 3721 "ircd_parser.y"  #line 3724 "ircd_parser.y"
6069  {  {
6070    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6071      ConfigFileEntry.gline_logging |= GDENY_BLOCK;      ConfigFileEntry.gline_logging |= GDENY_BLOCK;
6072  }  }
6073  break;  break;
6074  case 667:  case 668:
6075  #line 3727 "ircd_parser.y"  #line 3730 "ircd_parser.y"
6076  {  {
6077    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6078    {    {
# Line 6099  case 667: Line 6106  case 667:
6106    }    }
6107  }  }
6108  break;  break;
6109  case 668:  case 669:
6110  #line 3761 "ircd_parser.y"  #line 3764 "ircd_parser.y"
6111  {  {
6112    if (ypass == 2)      if (ypass == 2)  
6113    {    {
# Line 6109  case 668: Line 6116  case 668:
6116    }    }
6117  }  }
6118  break;  break;
6119  case 669:  case 670:
6120  #line 3770 "ircd_parser.y"  #line 3773 "ircd_parser.y"
6121  {  {
6122    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6123      yy_aconf->flags = 0;      yy_aconf->flags = 0;
6124  }  }
6125  break;  break;
6126  case 670:  case 671:
6127  #line 3774 "ircd_parser.y"  #line 3777 "ircd_parser.y"
6128  {  {
6129    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6130    {    {
# Line 6163  case 670: Line 6170  case 670:
6170    }    }
6171  }  }
6172  break;  break;
6173  case 673:  case 674:
6174  #line 3821 "ircd_parser.y"  #line 3824 "ircd_parser.y"
6175  {  {
6176    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6177      yy_aconf->flags |= GDENY_REJECT;      yy_aconf->flags |= GDENY_REJECT;
6178  }  }
6179  break;  break;
6180  case 674:  case 675:
6181  #line 3825 "ircd_parser.y"  #line 3828 "ircd_parser.y"
6182  {  {
6183    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6184      yy_aconf->flags |= GDENY_BLOCK;      yy_aconf->flags |= GDENY_BLOCK;
6185  }  }
6186  break;  break;
6187  case 697:  case 698:
6188  #line 3849 "ircd_parser.y"  #line 3852 "ircd_parser.y"
6189  {  {
6190    ConfigChannel.disable_fake_channels = yylval.number;    ConfigChannel.disable_fake_channels = yylval.number;
6191  }  }
6192  break;  break;
6193  case 698:  case 699:
6194  #line 3854 "ircd_parser.y"  #line 3857 "ircd_parser.y"
6195  {  {
6196    ConfigChannel.restrict_channels = yylval.number;    ConfigChannel.restrict_channels = yylval.number;
6197  }  }
6198  break;  break;
6199  case 699:  case 700:
6200  #line 3859 "ircd_parser.y"  #line 3862 "ircd_parser.y"
6201  {  {
6202    ConfigChannel.disable_local_channels = yylval.number;    ConfigChannel.disable_local_channels = yylval.number;
6203  }  }
6204  break;  break;
6205  case 700:  case 701:
6206  #line 3864 "ircd_parser.y"  #line 3867 "ircd_parser.y"
6207  {  {
6208    ConfigChannel.use_except = yylval.number;    ConfigChannel.use_except = yylval.number;
6209  }  }
6210  break;  break;
6211  case 701:  case 702:
6212  #line 3869 "ircd_parser.y"  #line 3872 "ircd_parser.y"
6213  {  {
6214    ConfigChannel.use_invex = yylval.number;    ConfigChannel.use_invex = yylval.number;
6215  }  }
6216  break;  break;
6217  case 702:  case 703:
6218  #line 3874 "ircd_parser.y"  #line 3877 "ircd_parser.y"
6219  {  {
6220    ConfigChannel.use_knock = yylval.number;    ConfigChannel.use_knock = yylval.number;
6221  }  }
6222  break;  break;
6223  case 703:  case 704:
6224  #line 3879 "ircd_parser.y"  #line 3882 "ircd_parser.y"
6225  {  {
6226    ConfigChannel.knock_delay = yyvsp[-1].number;    ConfigChannel.knock_delay = yyvsp[-1].number;
6227  }  }
6228  break;  break;
6229  case 704:  case 705:
6230  #line 3884 "ircd_parser.y"  #line 3887 "ircd_parser.y"
6231  {  {
6232    ConfigChannel.knock_delay_channel = yyvsp[-1].number;    ConfigChannel.knock_delay_channel = yyvsp[-1].number;
6233  }  }
6234  break;  break;
6235  case 705:  case 706:
6236  #line 3889 "ircd_parser.y"  #line 3892 "ircd_parser.y"
6237  {  {
6238    ConfigChannel.max_chans_per_user = yyvsp[-1].number;    ConfigChannel.max_chans_per_user = yyvsp[-1].number;
6239  }  }
6240  break;  break;
6241  case 706:  case 707:
6242  #line 3894 "ircd_parser.y"  #line 3897 "ircd_parser.y"
6243  {  {
6244    ConfigChannel.quiet_on_ban = yylval.number;    ConfigChannel.quiet_on_ban = yylval.number;
6245  }  }
6246  break;  break;
6247  case 707:  case 708:
6248  #line 3899 "ircd_parser.y"  #line 3902 "ircd_parser.y"
6249  {  {
6250    ConfigChannel.max_bans = yyvsp[-1].number;    ConfigChannel.max_bans = yyvsp[-1].number;
6251  }  }
6252  break;  break;
6253  case 708:  case 709:
6254  #line 3904 "ircd_parser.y"  #line 3907 "ircd_parser.y"
6255  {  {
6256    ConfigChannel.default_split_user_count = yyvsp[-1].number;    ConfigChannel.default_split_user_count = yyvsp[-1].number;
6257  }  }
6258  break;  break;
6259  case 709:  case 710:
6260  #line 3909 "ircd_parser.y"  #line 3912 "ircd_parser.y"
6261  {  {
6262    ConfigChannel.default_split_server_count = yyvsp[-1].number;    ConfigChannel.default_split_server_count = yyvsp[-1].number;
6263  }  }
6264  break;  break;
6265  case 710:  case 711:
6266  #line 3914 "ircd_parser.y"  #line 3917 "ircd_parser.y"
6267  {  {
6268    ConfigChannel.no_create_on_split = yylval.number;    ConfigChannel.no_create_on_split = yylval.number;
6269  }  }
6270  break;  break;
6271  case 711:  case 712:
6272  #line 3919 "ircd_parser.y"  #line 3922 "ircd_parser.y"
6273  {  {
6274    ConfigChannel.no_join_on_split = yylval.number;    ConfigChannel.no_join_on_split = yylval.number;
6275  }  }
6276  break;  break;
6277  case 712:  case 713:
6278  #line 3924 "ircd_parser.y"  #line 3927 "ircd_parser.y"
6279  {  {
6280    ConfigChannel.burst_topicwho = yylval.number;    ConfigChannel.burst_topicwho = yylval.number;
6281  }  }
6282  break;  break;
6283  case 713:  case 714:
6284  #line 3929 "ircd_parser.y"  #line 3932 "ircd_parser.y"
6285  {  {
6286    GlobalSetOptions.joinfloodcount = yylval.number;    GlobalSetOptions.joinfloodcount = yylval.number;
6287  }  }
6288  break;  break;
6289  case 714:  case 715:
6290  #line 3934 "ircd_parser.y"  #line 3937 "ircd_parser.y"
6291  {  {
6292    GlobalSetOptions.joinfloodtime = yylval.number;    GlobalSetOptions.joinfloodtime = yylval.number;
6293  }  }
6294  break;  break;
6295  case 726:  case 727:
6296  #line 3953 "ircd_parser.y"  #line 3956 "ircd_parser.y"
6297  {  {
6298    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6299      ConfigServerHide.flatten_links = yylval.number;      ConfigServerHide.flatten_links = yylval.number;
6300  }  }
6301  break;  break;
6302  case 727:  case 728:
6303  #line 3959 "ircd_parser.y"  #line 3962 "ircd_parser.y"
6304  {  {
6305    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6306      ConfigServerHide.hide_servers = yylval.number;      ConfigServerHide.hide_servers = yylval.number;
6307  }  }
6308  break;  break;
6309  case 728:  case 729:
6310  #line 3965 "ircd_parser.y"  #line 3968 "ircd_parser.y"
6311  {  {
6312    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6313    {    {
# Line 6309  case 728: Line 6316  case 728:
6316    }    }
6317  }  }
6318  break;  break;
6319  case 729:  case 730:
6320  #line 3974 "ircd_parser.y"  #line 3977 "ircd_parser.y"
6321  {  {
6322    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6323    {    {
# Line 6324  case 729: Line 6331  case 729:
6331    }    }
6332  }  }
6333  break;  break;
6334  case 730:  case 731:
6335  #line 3988 "ircd_parser.y"  #line 3991 "ircd_parser.y"
6336  {  {
6337    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6338      ConfigServerHide.hidden = yylval.number;      ConfigServerHide.hidden = yylval.number;
6339  }  }
6340  break;  break;
6341  case 731:  case 732:
6342  #line 3994 "ircd_parser.y"  #line 3997 "ircd_parser.y"
6343  {  {
6344    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6345      ConfigServerHide.disable_hidden = yylval.number;      ConfigServerHide.disable_hidden = yylval.number;
6346  }  }
6347  break;  break;
6348  case 732:  case 733:
6349  #line 4000 "ircd_parser.y"  #line 4003 "ircd_parser.y"
6350  {  {
6351    if (ypass == 2)    if (ypass == 2)
6352      ConfigServerHide.hide_server_ips = yylval.number;      ConfigServerHide.hide_server_ips = yylval.number;
6353  }  }
6354  break;  break;
6355  #line 6349 "y.tab.c"  #line 6356 "y.tab.c"
6356      }      }
6357      yyssp -= yym;      yyssp -= yym;
6358      yystate = *yyssp;      yystate = *yyssp;

Legend:
Removed from v.852  
changed lines
  Added in v.853

svnadmin@ircd-hybrid.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28