/[svn]/ircd-hybrid-7.2/messages/ircd-polish.lang
ViewVC logotype

Contents of /ircd-hybrid-7.2/messages/ircd-polish.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 34 - (show annotations)
Sun Oct 2 21:05:51 2005 UTC (14 years, 9 months ago) by lusky
File size: 6826 byte(s)
create 7.2 branch, we can move/rename it as needed.


1 ; ircd-hybrid-7 custom message file
2 ; Copyright (C) 2003-2005, Piotr Ni¿yñski <adx@irc7.pl>
3 ; Coding: ISO-8859-2 * CP-1250
4 ; $Id$
5
6 RPL_WELCOME: :%s 001 %s :Witaj w sieci IRC %s, %s
7 RPL_YOURHOST: :%s 002 %s :Twój host to %s, obecna wersja %s
8 RPL_CREATED: :%s 003 %s :Ten serwer zosta³ utworzony %s
9 RPL_ISUPPORT: :%s 005 %s %s :sa obs³ugiwane przez ten serwer
10 RPL_REDIR: :%s 010 %s %s %d :Proszê u¿ywaæ tego serwera/portu
11 RPL_MAPEND: :%s 017 %s :Koniec /MAP
12 RPL_YOURID: :%s 042 %s %s :Twój unikalny ID
13 RPL_ENDOFSTATS: :%s 219 %s %c :Koniec raportu /STATS
14 RPL_STATSUPTIME: :%s 242 %s :Serwer dzia³a %d dni, %d:%02d:%02d
15 RPL_STATSCONN: :%s 250 %s :Najwy¿sza liczba po³aczeñ: %d (%d klientów) (%d od startu serwera)
16 RPL_LUSERCLIENT: :%s 251 %s :Jest %d u¿ytkowników i %d niewidzialnych na %d serwerach
17 RPL_LUSEROP: :%s 252 %s %d :aktywnych IRC Operatorów
18 RPL_LUSERUNKNOWN: :%s 253 %s %d :- liczba niezarejestrowanych po³aczeñ
19 RPL_LUSERCHANNELS: :%s 254 %s %d :- liczba utworzonych kana³ów
20 RPL_LUSERME: :%s 255 %s :Mam %d po³aczonych klientów, serwerów: %d
21 RPL_ADMINME: :%s 256 %s :Informacje administracyjne o %s
22 RPL_LOAD2HI: :%s 263 %s :Obcia¿enie serwera jest chwilowo zbyt du¿e. Proszê zaczekaæ chwilê i spróbowaæ ponownie.
23 RPL_LOCALUSERS: :%s 265 %s :Liczba lokalnych u¿ytkowników: %d Rekord: %d
24 RPL_GLOBALUSERS: :%s 266 %s :Liczba globalnych u¿ytkowników: %d Rekord: %d
25 RPL_WHOISSSL: :%s 275 %s %s :u¿ywa SSL (bezpiecznego po³aczenia)
26 RPL_ENDOFACCEPT: :%s 282 %s :Koniec listy /ACCEPT.
27 RPL_UNAWAY: :%s 305 %s :Zdjêto flagê nieobecnosci
28 RPL_NOWAWAY: :%s 306 %s :Ustawiono flagê nieobecnosci
29 RPL_WHOISADMIN: :%s 313 %s %s :jest administratorem serwera
30 RPL_WHOISOPERATOR: :%s 313 %s %s :jest operatorem IRC
31 RPL_ENDOFWHO: :%s 315 %s %s :Koniec listy /WHO.
32 RPL_WHOISIDLE: :%s 317 %s %s %d %d :sekund bezczynnosci, czas zalogowania
33 RPL_ENDOFWHOIS: :%s 318 %s %s :Koniec listy /WHOIS.
34 RPL_LISTSTART: :%s 321 %s Kana³ :U¿ytkownicy Temat
35 RPL_LISTEND: :%s 323 %s :Koniec /LIST
36 RPL_NOTOPIC: :%s 331 %s %s :Brak ustawionego tematu.
37 RPL_WHOISACTUALLY: :%s 338 %s %s %s :w rzeczywistosci u¿ywa hosta
38 RPL_ENDOFINVEXLIST: :%s 347 %s %s :Koniec listy zaproszeñ kana³owych
39 RPL_ENDOFEXCEPTLIST: :%s 349 %s %s :Koniec listy wyjatków kana³owych
40 RPL_ENDOFLINKS: :%s 365 %s %s :Koniec listy /LINKS.
41 RPL_ENDOFNAMES: :%s 366 %s %s :Koniec listy /NAMES.
42 RPL_ENDOFBANLIST: :%s 368 %s %s :Koniec listy banów kana³owych
43 RPL_ENDOFWHOWAS: :%s 369 %s %s :Koniec /WHOWAS
44 RPL_INFOSTART: :%s 373 %s :Informacje o serwerze
45 RPL_ENDOFINFO: :%s 374 %s :Koniec listy /INFO.
46 RPL_ENDOFMOTD: :%s 376 %s :Koniec komendy /MOTD.
47 RPL_HOSTHIDDEN: :%s 396 %s %s :zastêpuje teraz Twój host
48 ERR_NOSUCHNICK: :%s 401 %s %s :Nie ma takiego nicka/kana³u
49 ERR_NOSUCHSERVER: :%s 402 %s %s :Nie ma takiego serwera
50 ERR_NOSUCHCHANNEL: :%s 403 %s %s :Nie ma takiego kana³u
51 ERR_CANNOTSENDTOCHAN: :%s 404 %s %s :Nie mo¿na wys³aæ na kana³
52 ERR_TOOMANYCHANNELS: :%s 405 %s %s :Masz zbyt du¿o otwartych kana³ów
53 ERR_WASNOSUCHNICK: :%s 406 %s %s :Nie by³o takiego nicka
54 ERR_TOOMANYTARGETS: :%s 407 %s %s :Zbyt wiele adresatów. Obs³u¿ono tylko %d
55 ERR_NOORIGIN: :%s 409 %s :Nie podano zród³a
56 ERR_NORECIPIENT: :%s 411 %s :Nie podano adresata (%s)
57 ERR_NOTEXTTOSEND: :%s 412 %s :Brak tekstu do wys³ania
58 ERR_NOTOPLEVEL: :%s 413 %s %s :Nie podano TLD
59 ERR_WILDTOPLEVEL: :%s 414 %s %s :W TLD nie mo¿e byæ znaków maskujacych
60 ERR_UNKNOWNCOMMAND: :%s 421 %s %s :Nieznana komenda
61 ERR_NOMOTD: :%s 422 %s :Brakuje pliku MOTD
62 ERR_NOADMININFO: :%s 423 %s %s :Brak dostêpnych informacji administracyjnych
63 ERR_NONICKNAMEGIVEN: :%s 431 %s :Nie podano nicka
64 ERR_ERRONEUSNICKNAME: :%s 432 %s %s :Nieprawid³owy nick
65 ERR_NICKNAMEINUSE: :%s 433 %s %s :Nick jest zajêty.
66 ERR_UNAVAILRESOURCE: :%s 437 %s %s :Nick/kana³ jest tymczasowo niedostêpny
67 ERR_NICKTOOFAST: :%s 438 %s %s %s :Zbyt szybka zmiana nicka. Proszê odczekaæ %d sekund.
68 ERR_SERVICESDOWN: :%s 440 %s :Serwisy sa obecnie niedostêpne
69 ERR_USERNOTINCHANNEL: :%s 441 %s %s %s :Nie ma takiego u¿ytkownika na tym kanale
70 ERR_NOTONCHANNEL: :%s 442 %s %s :Nie jestes na tym kanale
71 ERR_USERONCHANNEL: :%s 443 %s %s %s :jest ju¿ na kanale
72 ERR_NOTREGISTERED: :%s 451 %s :Twoje po³aczenie nie jest jeszcze zarejestrowane
73 ERR_ACCEPTFULL: :%s 456 %s :Lista ACCEPT jest przepe³niona
74 ERR_ACCEPTEXIST: :%s 457 %s %s :jest ju¿ na Twojej liscie ACCEPT
75 ERR_ACCEPTNOT: :%s 458 %s %s :nie jest na Twojej liscie ACCEPT
76 ERR_NEEDMOREPARAMS: :%s 461 %s %s :Za ma³o parametrów
77 ERR_ALREADYREGISTRED: :%s 462 %s :Nie mo¿esz zarejestrowaæ siê ponownie
78 ERR_PASSWDMISMATCH: :%s 464 %s :Nieprawid³owe has³o
79 ERR_CHANNELISFULL: :%s 471 %s %s :Nie mo¿na wejsc na kana³ (+l)
80 ERR_UNKNOWNMODE: :%s 472 %s %c :to dla mnie nieznany tryb
81 ERR_INVITEONLYCHAN: :%s 473 %s %s :Nie mo¿na wejsc na kana³ (+i)
82 ERR_BANNEDFROMCHAN: :%s 474 %s %s :Nie mo¿na wejsc na kana³ (+b)
83 ERR_BADCHANNELKEY: :%s 475 %s %s :Nie mo¿na wejsc na kana³ (+k)
84 ERR_BANLISTFULL: :%s 478 %s %s %s :Lista banów kana³owych jest przepe³niona
85 ERR_BADCHANNAME: :%s 479 %s %s :Niedopuszczalna nazwa kana³u
86 ERR_NOPRIVILEGES: :%s 481 %s :Brak uprawnieñ - nie jestes IRC Operatorem
87 ERR_CHANOPRIVSNEEDED: :%s 482 %s %s :Nie jestes operatorem kana³u
88 ERR_RESTRICTED: :%s 484 %s :Twoje po³aczenie jest objête restrykcja
89 ERR_NOOPERHOST: :%s 491 %s :Tylko nieliczni smiertelnicy moga uzyskaæ prawa IRC Operatora
90 ERR_UMODEUNKNOWNFLAG: :%s 501 %s :Nieznana flaga MODE
91 ERR_USERSDONTMATCH: :%s 502 %s :Nie mo¿esz zmieniaæ trybów innych u¿ytkowników
92 ERR_GHOSTEDCLIENT: :%s 503 %s :Wiadomosc dla %s nie mo¿e byæ dostarczona
93 ERR_USERNOTONSERV: :%s 504 %s %s :U¿ytkownik nie korzysta z tego serwera
94 ERR_WRONGPONG: :%s 513 %s :Aby siê po³aczyæ, wpisz /QUOTE PONG %lu
95 ERR_LISTSYNTAX: :%s 521 %s :Z³a sk³adnia dla LIST, wpisz /QUOTE HELP LIST
96 ERR_HELPNOTFOUND: :%s 524 %s %s :Nie odnaleziono pomocy
97 RPL_ENDOFHELP: :%s 706 %s %s :Koniec /HELP.
98 RPL_KNOCK: :%s 710 %s %s %s!%s@%s :prosi o zaproszenie.
99 RPL_KNOCKDLVR: :%s 711 %s %s :Twój KNOCK zosta³ dostarczony.
100 ERR_TOOMANYKNOCK: :%s 712 %s %s :Zbyt wiele KNOCK (%s).
101 ERR_CHANOPEN: :%s 713 %s %s :Kana³ jest otwarty.
102 ERR_KNOCKONCHAN: :%s 714 %s %s :Jestes ju¿ na tym kanale.
103 ERR_KNOCKDISABLED: :%s 715 %s :KNOCK jest wy³aczone.

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Id Revision

svnadmin@ircd-hybrid.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28